Najlepšie projekty energetickej efektívnosti v SR

19/06/2017
Najlepšie projekty energetickej efektívnosti v SR
1. ročník ocenení za energetickú efektívnosť vyvrcholil vyhlásením víťazov na konferencii EFEKTIA 2017 v Bratislave.

Hlavnú cenu súťaže EFEKTIA 2017 pre projekt energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie prevzal zástupca Psychiatrickej liečebne Samuela Bluma v Plešivci z rúk podpredsedu Európskej komisie, zodpovedného za Energetickú úniu, Maroša Šefčoviča.

1

Stabilizácia energetického hospodárstva významne prispela k zefektívneniu ekonomiky psychiatrickej liečebne v situácii, keď zdravotníctvo zápasí s nedostatkom financií. V Plešivci majú garantovanú ročnú úsporu 1 484 199 kWh zemného plynu, čo s DPH predstavuje 72 726 eur. Na ostatných nákladoch ušetria ďalších 85 370 eur za rok. Psychiatrická liečebňa hospodári bez dlhov a s kladným hospodárskym výsledkom. Modernizáciou zariadení sa značne zlepšila aj estetická a ekologickej situácia.

„Európa je lídrom v rozvoji nových čistých technológií, ktoré ponúkajú energeticky efektívne riešenia nielen v energetike, ale aj doprave, priemysle, stavebníctve, či v poľnohospodárstve. Preto som veľmi rád, že sa do súťaže zapojilo 45 projektov, ktoré potvrdzujú našu európsku skúsenosť, že veľké úspory energie možno dosiahnuť aj prostredníctvom jednoduchých foriem obnovy, napríklad izoláciou podkrovia, stien alebo viacnásobným zasklením.“

Maroš Šefčovič
podpredseda Európskej komisie

2

Špeciálnu cenu za najinovatívnejší projekt odovzdal spoločnosti KINEX BEARINGS, a.s., minister hospodárstva SR Peter Žiga. Základnou motiváciou bolo zníženie prevádzkových nákladov na chladenie v procese kalenia. Projekt umožnil spoločnosti odpojiť sa od dodávateľa chladu a vyrábať si chlad svojpomocne. Zároveň priniesol veľkú finančnú úsporu, keďže šetrí až 92% pôvodných nákladov. Vo finančnom vyjadrení to znamená 44 389 eur ročne. Sekundárnym javom, ktorý spoločnosť zaznamenala, je nárast kvality výroby. „Energetická efektívnosť je dôležitá podmienka konkurencieschopnosti firiem i celých ekonomík, preto aj ministerstvo hospodárstva podporuje a aj naďalej bude podporovať rozvoj progresívnych a energeticky úsporných technológií na Slovensku,“ povedal pri odovzdávaní ceny minister hospodárstva Peter Žiga.

3

Mesto Malacky zvíťazilo v kategórii verejných budov s projektom EPC Malacky, ktorý riešil racionalizáciu, rekonštrukciu a modernizáciu  energetického hospodárstva troch objektov – športovej haly, centra sociálnych služieb a kina. Realizáciou projektu ušetria Malacky ročne 147 342 kWh elektriny, 307 900 kWh zemného plynu a 33 005 kWh tepla, čo predstavuje celkovú ročnú úsporu 43 841 eur.

Ocenenie EFEKTIA pozná prvých laureátov. Prvý ročník udeľovania ocenení za energetickú efektívnosť vyvrcholil slávnostným vyhlásením víťazov na rovnomennej konferencii EFEKTIA 2017 v Bratislave.

Ocenenie EFEKTIA pozná prvých laureátov. Prvý ročník udeľovania ocenení za energetickú efektívnosť vyvrcholil slávnostným vyhlásením víťazov na rovnomennej konferencii EFEKTIA 2017 v Bratislave.

4

Najlepší projekt energetickej efektívnosti v kategórii verejného osvetlenia realizovala obec Jablonec. Umožnil zmodernizovať sústavu verejného osvetlenia a vďaka využitiu modelu EPC bolo možné financovať celý projekt z dosiahnutých úspor na spotrebe elektriny a úspor na údržbe. Hlavným prínosom je výrazné zvýšenie úrovne osvetlenia verejných priestorov obce, čo má pozitívny vplyv na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky ako aj celkovej bezpečnosti v obci.

Vďaka projektu obec s 999 obyvateľmi ročne ušetrí 17 162 kWh elektriny, čo znamená 4 952 eur. Ocenenie odovzdala Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

„Obnovou verejného osvetlenia sa začali samosprávy významnejšie zaoberať takmer pred 10 rokmi. Vďaka podporným mechanizmom, ktoré administrovala aj naša agentúra, si mohlo osvetľovacie sústavy zrekonštruovať vyše 700 obcí. Bola to jedinečná príležitosť obnoviť osvetlenie komplexne a s najlepšími technológiami. Aj preto mohli byť riešenia náročnejšie a vstupné investície vyššie, ako je suma, ktorá sa pri prevádzke ušetrí. Keďže miest s nevyhovujúcim osvetlením je na Slovensku stále veľa, je dôležité hovoriť o príkladoch, ako je Jablonec, pri ktorých si dokážu samosprávy financovať obnovu osvetlenia z úspor.“

Svetlana Gavorová
generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry

5

Unikátne riešenie spoločnosti HERN s.ro. s názvom Multigenračná jednotka si odnieslo ocenenie EFEKTIA 2017 v kategórii Súkromný sektor – Priemysel. Zariadenie, ktoré využíva nielen prednosti kogenerácie, či trigenerácie, ale dáva ešte viac. Primárne je zariadenie navrhnuté na výrobu tepla. Sekundárny produkt vo forme elektriny zabezpečuje chod technológií a objektov. Palivom je v tomto prípade zemný plyn. Spoločnosť sa stala prvou na svete, ktorá uviedla do praxe takéto riešenie. Dnes už majú za sebou úspešný rok prevádzky, pričom ročne ušetria až 130 000 eur. Cenu víťazovi odovzdal Miroslav Šarišský, manažér externej komunikácie a udržateľného rozvoja Slovenských elektrární, generálneho partnera podujatia.

6

Príkladom pre ďalšie subjekty v cestovnom ruchu a kúpeľníctve môže byť projekt spoločnosti Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. Laureát ocenenia EFEKTIA 2017 v kategórii Obchod/Služby/Administratíva efektívne využil odpadnú geotermálnu energiu na vykurovanie a prípravu teplej vody v objektoch kúpeľov: Švajčiarske domy, Balneoterapia, Grand Hotel Strand. Vďaka realizácii projektu energetickej efektívnosti ušetria v kúpeľoch až 80% nákladov na nákup plynu, čo predstavuje ročnú úsporu 56 772 eur.

Projekt sa spláca z úspor, celkové prevádzkové náklady sú nižšie. Okrem toho zmodernizovali a zautomatizovali celý systém. „Projekt v kúpeľoch Vyšné Ružbachy je ukážkou, že aj v cestovnom ruchu môžu opatrenia do zvýšenia efektívnosti využitia energie priniesť ekonomicky zaujímavé výsledky. Zužitkováva sa v ňom potenciál termálnych vôd, ktoré predstavujú jedno bohatstiev Slovenska. Ide o zmysluplné riešenie, ktoré je zrealizované veľmi profesionálne a jeho výsledkom je veľmi dobrá návratnosť,“ uviedol predseda Predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy Pavol Kukura, ktorý ocenenie EFEKTIA odovzdal.

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže EFEKTIA je Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES-SK) v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) a Slovenskou radou pre zelené budovy (SKGBC). Záštitu nad projektom prevzal Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie, zodpovedný za Energetickú úniu. Generálnym partnerom projektu EFEKTIA sú Slovenské elektrárne.

Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES-SK)

APES-SK je záujmovým združením právnických osôb, ktoré vzniklo s cieľom podporovať využívanie Energy Performance Contracting-u v Slovenskej republike v záujme posilnenia racionálneho využívania obmedzených energetických zdrojov. APES-SK bola oficiálne zaregistrovaná 25.8.2014 a v súčasnosti má 16 členov.

Viac informácií: www.apes-sk.eu

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC)

SKGBC je hlavný ambasádor udržateľnej výstavby na Slovensku. Zasadzuje sa o to, aby sa ekonomicky, ekologicky a esteticky navrhované budovy so zdravým vnútorným prostredím, v ktorých sa nemrhá energiou ani inými zdrojmi stali bežnou vecou.

Viac informácií: www.skgbc.org

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

SIEA je odbornou príspevkovou organizáciou zriadenou Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Vytvára technicko-odborné zázemie pre výkon štátnej správy v oblastiach pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na jeho rozhodovanie v súlade s inovačnou a energetickou legislatívou, zabezpečenie prípravy a novelizácie inovačnej a energetickej legislatívy, vrátane implementácie smerníc Európskej únie, aktualizáciu inovačnej stratégie a energetickej politiky Slovenskej republiky, gesciu programov a projektov technologického rozvoja, rozvoja inovácií a podporných programov na úspory energie a využitia obnoviteľných energetických zdrojov a vykonáva funkciu implementačnej agentúry sprostredkovateľského orgánu a funkciu sprostredkovateľského orgánu pre čerpanie štrukturálnych fondov Európskej únie.

Viac informácií: www.siea.sk