Energetické služby (EPC)

Energetické služby zahŕňajú:

  • Návrh opatrení na úspory nákladov
  • Financovanie celého projektu
  • Výstavbu na kľúč a prevádzku
  • Prevádzku a údržbu zariadenia
  • Meranie a vyhodnocovanie výsledkov
  • Dodávku energií

Slovenský priemysel stále patrí v porovnaní s ostatnými členskými štátmi Európskej únie medzi energeticky najnáročnejšie. A to napriek tomu, že v ostatných rokoch sa na Slovensku efektívnosť využívania energií zvyšuje. Priestor na ďalšie zefektívnenie však stále existuje. V mnohých priemyselných podnikoch stále fungujú zastarané technológie v oblasti osvetlenia, výroby a distribúcie tepla a stlačeného vzduchu, pohonné jednotky bez možnosti regulácie a iné.

Zastarané technológie, respektíve zanedbaná údržba existujúcich technológií je jednou z hlavných príčin vysokej energetickej náročnosti a nízkej konkurencieschopnosti. K vysokým nákladom na energie tiež treba pripočítať ušlý zisk pre výpadky vo výrobe či dokonca zničenú produkciu, zníženú bezpečnosť na pracovisku a s tým spojené riziko vyššej nehodovosti.

Investícia sa vráti z úspor

Mnohé zodpovedné spoločnosti si vyššie nedostatky uvedomujú, no prijať rozhodnutie investovať do technológií nebýva jednoduché a mnoho krát sa naťahuje až do okamžiku, kedy skutočne niet inej možnosti. Cez optiku energetickej efektívnosti však mnoho investičných potrieb dostáva reálnejšie kontúry. Nemalá časť prostriedkov potrebných na nasadenie nových a efektívnych technológií sa dá získať prostredníctvom úspor na platbách za plyn či elektrinu a nižších nákladoch na údržbu a servis zastaranej technológie. Životnosť či prevádzkyschopnosť nových technológií je spravidla výrazne dlhšia, ako čas potrebný na splatenie investície.

V odvetviach, kde patria náklady na energie medzi najvyššie nákladové položky, je veľký priestor na znižovanie ich spotreby. Nižšie prevádzkové výdavky tak môže firma využiť na modernizáciu svojich zariadení, zlepšenie kvality pracovísk a v neposlednom rade aj na zvýšenie svojej konkurencieschopnosti. Ďalším argumentom v prospech znižovania energetickej náročnosti cez modernizáciu technológií je aj fakt, že odborníci vedia tieto projekty pripraviť tak, aby si firmy vystačili so zdrojmi, ktoré dnes míňajú neefektívne.

Modernizovať sa dá aj bez investičných zdrojov

Firmy majú viacero možností, ako vyriešiť modernizáciu svojich technológií. Projektu sa môžu chopiť vo vlastnej réžii. V takomto prípade je však okrem vstupnej investície potrebné zvládnuť aj projektovú prípravu a realizáciu celého systému. Rovnako ako je potrebné počítať s obsluhou, údržbou a niečo stojí aj administratíva.Každý prevádzkový riaditeľ či podnikový energetik vie, aké ťažké je presadiť si vo zväčša napätých rozpočtoch investičné zdroje na technológie, ktorým účtovníci nerozumejú.

Tieto starosti ako aj vstupná investícia však firmám odpadajú, ak projekt zveria spoločnosti poskytujúcej Energetické služby. Takáto firma na seba preberie nielen realizáciu, ale aj vypracovanie energetického auditu, respektíve vyhodnotenie existujúceho auditu a z neho vyplývajúcich návrhov opatrení na zvýšenie efektívnosti. Pri aplikácii nových technológií či iných nízkonákladových opatrení berie do úvahy dosiahnuteľné úspory na energiách oproti pôvodným technológiám a procesom. Mnoho aplikovateľných opatrení je zaplatiteľných z úspor v celej miere aj v rozumnom čase do päť rokov. V každom prípade však identifikované úspory dokážu zaplatiť časť potrebných investícií.

Firma pritom nemusí na financovanie takýchto projektov využiť vlastné zdroje. Slovenské elektrárne ponúkajú možnosť zabezpečovania financovania či už z vlastných zdrojov alebo od tretích strán. Klient investíciu spláca z prevádzkových zdrojov. Po splatení investície pokračuje klient v prevádzke systému vo vlastnej réžií za znížených prevádzkových nákladov. V prípade spolupráce so Slovenskými elektrárňami, ktoré sú najväčším výrobcom elektriny na Slovensku, získava klient pod jednou strechou aj dodávku energie.

Pri rozhodovaní o obstaraní nových a efektívnych technológií, respektíve komplexnej služby s dodávkou technológie a jej údržboua prevádzkou si obstarávateľ musí uvedomovať celkové náklady spojené s predmetom obstarávania. Napríklad, v prípade výmeny osvetlenia (vykurovanie, chladenie, kompresory, iné...) nejde iba o náklady na nákup technológie, respektíve o náklady súvisiace s montážou nových svietidiel. Všetky technológie treba prevádzkovať a udržiavať, s čím sú spojené ďalšie administratívne a iné náklady ilustrované v priloženej schéme.