© Copyright a Podmienky používania

Copyright © 2002 – 2016 SE Predaj, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Podmienky používania internetových stránok spoločnosti SE Predaj, s.r.o.

Prehliadaním internetových stránok potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam používania stránok spoločnosti SE Predaj, s.r.o., a zároveň sa zaväzujete ich dodržiavať. SE Predaj, s.r.o., si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na  stránkach upravovať a meniť.

Žiadame vás, aby ste nepoužívali tieto internetové stránky ak s uvedenými podmienkami nesúhlasíte.

Používanie stránok

SE Predaj, s.r.o., umožňuje prezeranie a preberanie informácií z týchto stránok iba na osobné a nekomerčné používanie, pod podmienkou neporušovania autorských práv a iných práv duševného vlastníctva. Všetky autorské práva ako aj všetky práva duševného vlastníctva bez obmedzenia, vo forme a obsahu tejto internetovej stránky sú vlastníctvom SE Predaj, s.r.o.; ochrana sa vzťahuje nielen na obchodné meno SE Predaj, s.r.o., ale aj na ochrannú známku spoločnosti vzťahujúcu sa na označenie SE Predaj a logo spoločnosti.

Publikovaním informácií na týchto internetových stránkach nemôže byť považované za poskytnutie práva na ich používanie v zmysle ochrany autorského alebo iného práva duševného vlastníctva. Bez predchádzajúceho súhlasu SE Predaj, s.r.o., nie je povolené z internetových stránok kopírovať, zverejňovať, napodobovať alebo rozširovať texty, logá, ochrannú známku, grafické prvky, zvuk ani obraz, a to ani ako celok, ani ich časti. Obsah stránky je možné zdieľať výlučne ako odkaz na URL adresu stránok.  Neoprávnené používanie informácií a z týchto stránok v akejkoľvek forme bude porušením právnych predpisov o autorskom práve a iných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva, s uplatnením si nárokov na dosiahnutie odškodnenia. Otázky o podmienkach použitia informácií publikovaných na týchto stránkach je potrebné konzultovať s SE Predaj, s.r.o.

Právna zodpovednosť

Informácie a údaje publikované na týchto internetových stránkach nie sú právne záväzné, majú len informatívny charakter a sú poskytované len za účelom informovať širokú verejnosť, najmä o aktivitách spoločnosti SE Predaj, s.r.o. Snahou spoločnosti SE Predaj, s.r.o., je poskytovať prostredníctvom svojich internetových stránok vždy správne a aktuálne informácie. SE Predaj, s.r.o., však neručí za presnosť, úplnosť, relevanciu a ani spoľahlivosť týchto informácií.

Prepojenie s internetovými stránkami spoločností Slovenské elektrárne, a.s. a SE Predaj, s.r.o., a na iné internetové stránky

SE Predaj, s.r.o., umožňuje vytvárať prepojenia na túto internetovú stránku aj z iných stránok. Akákoľvek internetová stránka, ktorá je prepojená s internetovou doménou sepredaj.sk alebo seas.sk:

  • nesmie uvádzať ani naznačovať, že SE Predaj, s.r.o. alebo Slovenské elektrárne, a.s., schvaľujú činnosti alebo produkty vykonávané alebo ponúkané daným subjektom,
  • nesmie zverejňovať alebo rozširovať nepravdivé informácie o produktoch, aktivitách a službách spoločností SE Predaj, s.r.o. alebo Slovenské elektrárne, a.s.,
  • nesmie používať logo spoločnosti SE Predaj, s.r.o. resp. Slovenské elektrárne, a.s., bez predchádzajúceho súhlasu útvaru Externé vzťahy a udržateľný rozvoj Slovenských elektrární, a.s., nesmie ponúkať nepravdivý alebo hanlivý obsah, ktorý znižuje dôstojnosť konkrétnej osoby alebo skupiny osôb na základe rasy, pohlavia, náboženstva, sexuálnej orientácie alebo veku, alebo má charakter šírenia poplašnej správy alebo výhražný charakter, alebo by svojou povahou neoprávnene zasahoval do práva na ochranu osobnosti alebo by bol inak v rozpore so zákonom.

Ak internetová stránka spoločnosti SE Predaj, s.r.o., obsahuje odkaz na internetové stránky tretích osôb, SE Predaj, s.r.o., nezodpovedá za obsah týchto stránok.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V prípade, že prístup k niektorým informáciám na stránkach spoločnosti SE Predaj, s.r.o., je podmienený poskytnutím údajov, ktoré môžu mať charakter osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov), poskytnutím týchto údajov používateľ súhlasí s ich využitím a spracúvaním spoločnosťou SE Predaj, s.r.o.